ΚΗΔ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Το ΚΗΔ είναι ένας μοναδικός κωδικός που δίδεται από το Εθνικό Κτηματολόγιο αυτόματα κατά την έκδοση ενός τοπογραφικού διαγράμματος ή ενός διαγράμματος γεωμετρικών μεταβολών. 

Αυτό επιτυγχάνεται κατά την ορθή ανάρτηση του διαγράμματος από τον τοπογράφο μηχανικό στον φορέα του κτηματολογίου μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του.

Απόσπασμα από την Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/27623/1752

Καθορισμός του τρόπου, των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας και των τεχνικών προδιαγραφών για την ηλεκτρονική υποβολή των τοπογραφικών διαγραμμάτων και των διαγραμμάτων γεωμετρικών μεταβολών στη βάση δεδομένων του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο» Έναρξη ισχύος των υποχρεώσεων και των συνεπειών των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 40 του ν. 4409/2016 (Α΄ 136).Άρθρο 3 Διαδικασία

1. Ο Χρήστης Μηχανικός κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 1, συνδέεται διαδικτυακά με την ηλεκτρονική εφαρμογή του Φορέα, καταχωρεί τα περιγραφικά στοιχεία σχετικά με το προς υποβολή διάγραμμα και υποβάλλει τα ψηφιακά αρχεία.

2. Τα ηλεκτρονικώς υποβαλλόμενα στο σύστημα από το Χρήστη Μηχανικό διαγράμματα, είναι εξαρτημένα από το Κρατικό Σύστημα Συντεταγμένων ΕΓΣΑ ΄87 και τα ψηφιακά αρχεία τους αναγνωρίζονται και εισάγονται μόνο σε μορφή διανυσματικού τύπου (.dxf ) και εικόνας (.pdf ) κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών της παρ. 2 του άρθρου 2.

3. Σε έκαστο υποβαλλόμενο διάγραμμα αποδίδεται από το σύστημα μοναδικός Κωδικός Ηλεκτρονικού Διαγράμματος (ΚΗΔ) και εκδίδεται «Αποδεικτικό Υποβολής Ηλεκτρονικού Διαγράμματος», που, κατ’ ελάχιστον, περιέχει: α) τον Κωδικό Ηλεκτρονικού Διαγράμματος και την ημερομηνία υποβολής, β) την απεικόνιση του διαγράμματος, γ) τα στοιχεία θέσης του ακινήτου, δ) τα στοιχεία του διαγράμματος (το είδος, ήτοι τοπογραφικό ή γεωμετρικών μεταβολών, την κλίμακα και την ημερομηνία σύνταξης) και ε) τα στοιχεία του συντάκτη Μηχανικού.

4. Μόνο κάθε υποβαλλόμενο σύμφωνα με την παράγραφο 1 διάγραμμα συνιστά νόμιμα υποβληθέν ψηφιακό διάγραμμα κατά την έννοια του άρθρου 40 του ν. 4409/2016 που, μετά την υποβολή του, τηρείται στον ψηφιακό υποδοχέα της βάσης δεδομένων του Φορέα. Στα διαγράμματα που έχουν υποβληθεί στο σύστημα και διακινούνται σε αναλογική μορφή, τίθεται, με ευθύνη του συντάκτη Μηχανικού, επισημείωση με μνεία του μοναδικού Κωδικού Ηλεκτρονικού Διαγράμματος και της ημερομηνίας υποβολής που έλαβε το διάγραμμα κατά την ηλεκτρονική του υποβολή, όπως αναγράφονται στο εκδιδόμενο αποδεικτικό της παρ. 3.

5. Μετά την επιτυχή υποβολή του διαγράμματος στο πληροφοριακό σύστημα και την έκδοση του σχετικού αποδεικτικού, ο Χρήστης Μηχανικός δεν επιτρέπεται να επέμβει καθ΄οιονδήποτε τρόπο στα καταχωρηθέντα στοιχεία και στα υποβληθέντα ψηφιακά αρχεία και διατηρεί πάγιο δικαίωμα θέασης όλων των διαγραμμάτων που ο ίδιος με την ιδιότητα του Χρήστη κατά της έννοια της παρ. 2 του άρθρου 1 έχει υποβάλει.

6. Αντίτυπα από το «Αποδεικτικό Υποβολής Ηλεκτρονικού Διαγράμματος» εκδίδεται ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Φορέα μέσω του Κωδικού Ηλεκτρονικού Διαγράμματος που αναγράφεται στο Αποδεικτικό Υποβολής της παρ. 3.