Π.Ε.Α.
  • Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ). Απεικονίζει την ενεργειακή κατάταξη ενός κτιρίου ή κτιριακής μονάδας ώστε να επιτρέπει στους ιδιοκτήτες ή στους ενοικιαστές του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας να συγκρίνουν και να αξιολογούν την ενεργειακή απόδοσή του. Το ΠΕΑ ισχύει για 10 έτη από την έκδοσή του.
  • Υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ (άρθρο 12) υπάρχει: α) μετά την ολοκλήρωση κατασκευής νέου κτιρίου ή κτιριακής μονάδας και αφορά τα κτίρια με οικοδομική άδεια που εμπίπτουν στις διατάξεις του ΚΕΝΑΚ (οι άδειες που εκδόθηκαν μετά την έναρξη εφαρμογής του ΚΕΝΑΚ 2010 και εμπίπτουν στις διατάξεις του),

β) μετά την ολοκλήρωση ριζικής ανακαίνισης κτιρίου ή κτιριακής μονάδας,

γ) κατά την πώληση κτιρίου ή κτιριακής μονάδας, μέχρι την ενεργοποίηση της Ταυτότητας του Κτιρίου,

δ) κατά τη μίσθωση (μακροχρόνια, βραχυχρόνια, υπεκμίσθωση) σε νέο ενοικιαστή κτιρίου ή κτιριακής μονάδας, μέχρι την ενεργοποίηση της Ταυτότητας του Κτιρίου,

ε) για κτίρια συνολικής επιφάνειας άνω των διακοσίων πενήντα τετραγωνικών μέτρων (250 τ.μ.), τα οποία χρησιμοποιούνται από υπηρεσίες του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται κάθε φορά, και τα οποία επισκέπτεται συχνά το κοινό. Η υπαγωγή στη κατηγορία αυτή αφορά κάθε υπηρεσία που είναι ανοιχτή στο κοινό όπως οι διοικητικές υπηρεσίες των ΟΤΑ, τα σχολικά συγκροτήματα, υπουργεία.

Απαιτούμενα στοιχεία & δικαιολογητικά για την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού:

   1)  Πλήρη στοιχεία του ιδιοκτήτη (όνομα επώνυμο πατρός μητρός)    ΑΦΜ και ΔΟΥ - Δελτίο Αστ. Ταυτότητας -  ΤΗΛΕΦΩΝΟ - διεύθυνση κατοικίας

   2)   Συμβόλαιο ιδιοκτησίας του ακινήτου

   3) Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (Κ.Α.Ε.Κ.) ή Δήλωση και Κωδικός αριθμός ιδιοκτησίας Κτηματολογίου (μπορεί να αναφέρονται στο συμβόλαιο αγοράς)

   4)  Αντίγραφο από το φύλλο συντήρησης λέβητα. ( ή αν δεν μπορεί να μας δοθεί να υπάρχει πρόσβαση στο λεβητοστάσιο)

   5) Αντίγραφο της οικοδομικής αδείας για κτίρια που έχουν κατασκευαστεί από το 1983 και μετά

  6)  Αντίγραφο κάτοψης  (αρχιτεκτονικά σχέδια)  του ακινήτου (εάν είναι σε πολλά επίπεδα τα θέλουμε όλα)

  7)  Αντίγραφο δήλωσης αυθαιρέτου ή ημιυπαίθριων (εάν έχει γίνει σχετική  υπαγωγή ή δήλωση)