Προδιαγραφές Τοπογραφικού Διαγράμματος ΕΚΤΟΣ Σχεδίου Πόλεως

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ 

Α) ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΡΟΣ 

1) Πρόσφατη τοπογραφική αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης 

2) Εμφανή (χρωματισμένα) όρια γηπέδου (και καθέτων ιδιοκτησιών εφόσον προκύπτουν) 

3) Συντεταγμένες κορυφών γηπέδου (με υψόμετρα) και ομόρων (αν είναι εφικτό). Εφόσον ο έλεγχος της ιδιοκτησίας προκύπτει από συντεταγμένες διοικητικής πράξης που συντάχθηκε σε άλλο σύστημα συντεταγμένων, να αναγράφονται συμπληρωματικά και αυτές (πχ. πράξεις εφαρμογής κτλ.) 

4) Διαστάσεις γηπέδου και ομόρων 

5) Εμβαδόν γηπέδου και oμόρων 

6) Εφαρμογή οικοδομικών γραμμών. Πλάτος από τα όρια 

7) Εφαρμογή ειδικών γραμμών περιορισμού δόμησης, όπως αιγιαλούς, οριοθετήσεις ρεμάτων, απαλλοτριώσεις, εθνικές ή επαρχιακές οδοί, κ.ά. (αν υπάρχουν) 

8) Συντεταγμένες και διαστάσεις κτιρίου 

9) Ισοϋψείς καμπύλες εντός του γηπέδου 

10) Ονομασία, χαρακτηρισμοί και πλάτος οδών 

11) Χαρακτηρισμοί κτιρίων 

12) Ονομασία γηπέδων (αν υπάρχει), πχ. αριθμοί κληροτεμαχίων. 

13) Σε περίπτωση κοπής δένδρων για την οποία απαιτείται αδειοδότηση -εντός περιγράμματος κτιρίου- να αποτυπώνονται 

14) Εξασφαλίσεις μη υλοποιημένων κορυφών του γηπέδου 

15) Κάναβος σε ΕΓΣΑ ’87, κλίμακα σχεδίου και σύμβολο Βορρά 

16) Θέση λήψης φωτογραφιών. 


Β) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

1) Απόσπασμα διαγράμματος διοικητικής πράξης (πχ. διανομής υπ. γεωργίας, αναδασμού, κτλ.) 

2) Οδοιπορικό σκαρίφημα 

3) Υπόμνημα γραμμών και συμβόλων σχεδίου 

4) Εναλλακτικά (αν δεν απεικονίζονται στο κυρίως μέρος) συντεταγμένες κορυφών οικοπέδου και κτιρίου 

5) Φωτογραφική αποτύπωση 


Γ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

1) Ισχύοντες όροι δόμησης με τις παρεκκλίσεις τους στην περιοχή, διατάγματα όρων δόμησης και ρυμοτομίας. Περιπτώσεις όπου το οικόπεδο υπάγεται σε γνωμοδότηση Συμβουλίου αρχιτεκτονικής. 

2) Η αρτιότητα του οικοπέδου με βάση τον κανόνα, την παρέκκλιση και αριθμός του τίτλου ιδιοκτησίας. 

3) Η μέθοδος εφαρμογής της ρυμοτομίας στο διάγραμμα 

4) Αν το οικόπεδο βρίσκεται εντός ή εκτός αναστολής εκτέλεσης εργασιών 

5) Το εμβαδόν του οικοπέδου 

6) Η υψομετρική αφετηρία στην οποία αναφέρονται τα υψόμετρα του σχεδίου 

7) Πρόσφατες εγκρίσεις από δασαρχείο, αρχαιολογία, δήμο, εάν απαιτούνται 

8) Αναφέρεται αν διέρχεται πυλώνας υψηλής τάσης της ΔΕΗ ή αγωγός φυσικού αερίου 

9) Η δήλωση του ιδιοκτήτη 


Δ) ΠΙΝΑΚΑΚΙ 

1) Εργοδότης 

2) Ονομασία έργου 

3) Θέση 

4) Όνομα και ιδιότητα μελετητή 

) Θέμα και αριθμός σχεδίου 

6) Κλίμακα σχεδίου 

7) Ημερομηνία σύνταξης 

8) Σφραγίδες