Προδιαγραφές Τοπογραφικού Διαγράμματος ΕΝΤΟΣ Σχεδίου Πόλεως

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ 

Α) ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΡΟΣ 

1) Πρόσφατη τοπογραφική αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης

2) Εμφανή (χρωματισμένα) όρια οικοπέδου και ομόρων (και καθέτων ιδιοκτησιών εφόσον προκύπτουν) 

3) Συντεταγμένες κορυφών οικοπέδου (με υψόμετρα) και ομόρων. Εφόσον ο έλεγχος της ιδιοκτησίας προκύπτει από συντεταγμένες διοικητικής πράξης που συντάχθηκε σε άλλο σύστημα συντεταγμένων από το ΕΓΣΑ87, να αναγράφονται συμπληρωματικά και αυτές (πχ. πράξεις εφαρμογής κτλ.) 

4) Διαστάσεις οικοπέδου και ομόρων 

5) Εμβαδόν οικοπέδου και ομόρων 

6) Εφαρμογή ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών. Πλάτος προκηπίων 

7) Εφαρμογή ειδικών γραμμών περιορισμού δόμησης, όπως αιγιαλοί, οριοθετήσεις ρεμάτων, απαλλοτριώσεις, κ.ά. (αν υπάρχουν)

8) Συντεταγμένες και διαστάσεις κτιρίου 

9) Ονομασία, χαρακτηρισμοί και πλάτος οδών 

10) Χαρακτηρισμοί κτιρίων 

11) Ονομασία Ο.Τ. και οικοπέδων (αν υπάρχει) 

12) Εξασφαλίσεις μη υλοποιημένων κορυφών του οικοπέδου 

13) Ισοϋψείς καμπύλες εντός του γηπέδου εφόσον είναι εφικτό 

14) Σε περίπτωση κοπής δένδρων που απαιτείται αδειοδότηση (εντός περιγράμματος κτιρίου) να αποτυπώνονται 

15) Κάναβος σε ΕΓΣΑ ’87, κλίμακα σχεδίου και σύμβολο Βορρά 

16) Θέση λήψης φωτογραφιών. 


Β) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

1) Απόσπασμα ρυμοτομικού διαγράμματος 

2) Υπόμνημα γραμμών και συμβόλων σχεδίου 

3) Εναλλακτικά (αν δεν απεικονίζονται στο κυρίως μέρος) συντεταγμένες κορυφών οικοπέδου και κτιρίου 

4) Φωτογραφική αποτύπωση 


Γ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

1) Ισχύοντες όροι δόμησης με τις παρεκκλίσεις τους στην περιοχή, διατάγματα όρων δόμησης, ρυμοτομίας και πράξεις εφαρμογής. Διατάγματα παραδοσιακών οικισμών, άδειες κατεδάφισης προ του 55, και γενικά περιπτώσεις όπου το οικόπεδο υπάγεται σε γνωμοδότηση Συμβουλίου αρχιτεκτονικής. 

2) Η ύπαρξη πράξεων τακτοποίησης, ο αριθμός τους, και οι υποχρεώσεις ή/και προσκυρώσεις που προκύπτουν από αυτές 

3) Η αρτιότητα του οικοπέδου με βάση τον κανόνα, την παρέκκλιση ή με το άρθρο 25 του Ν.1337/83 και αριθμός του τίτλου ιδιοκτησίας 

4) Η μέθοδος εφαρμογής της ρυμοτομίας στο διάγραμμα 

5) Αν το οικόπεδο βρίσκεται εντός ή εκτός αναστολής εκτέλεσης εργασιών 

6) Το εμβαδόν του οικοπέδου 

7) Πρόσφατες εγκρίσεις από δασαρχείο, αρχαιολογία, δήμο, εάν απαιτούνται 

8) Η υψομετρική αφετηρία στην οποία αναφέρονται τα υψόμετρα του σχεδίου 

9) Αναφέρεται αν διέρχεται πυλώνας υψηλής τάσης της ΔΕΗ ή αγωγός φυσικού αερίου 

10) Η δήλωση του ιδιοκτήτη


 Δ) ΠΙΝΑΚΑΚΙ 

1) Εργοδότης 

2) Ονομασία έργου 

3) Θέση 

4) Όνομα και ιδιότητα μελετητή 

5) Θέμα και αριθμός σχεδίου 

6) Κλίμακα σχεδίου 

7) Ημερομηνία σύνταξης 

8) Σφραγίδες