Αντίστοιχα/Πρόσθετα της οικοδομικής άδειας νομιμοποιητικά έγγραφα.

 Κατά την υποβολή αίτησης, στα πλαίσια νομιμοποιητικών δικαιολογητικών σε περίπτωση έλλειψης οικ. Αδείας δύναται να προσκομίζονται κατά περίπτωση τα κάτωθι: 

- Στην περίπτωση ανέγερσης ακινήτου πριν την ισχύ του βασιλικού διατάγματος της 9.8.1955, προσκομίζεται: 

α) μεταγενέστερη πολεοδομική άδεια/έγκριση για την εκτέλεση εργασιών στο κτήριο από την οποία να προκύπτει η αρχική ημερομηνία κατασκευής της κατοικίας ή βεβαίωση νομίμου περιγράμματος από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, ή 

β) αποδεικτικό έγγραφο ότι το κτήριο προϋφίσταται του 1955, όπως συμβόλαιο ή τίτλοι ιδιοκτησίας όπου γίνεται αναφορά στο εν λόγω κτήριο με ημερομηνία προ της 30.11.1955 και αναφέρεται η επιφάνειά του.

- Έγγραφο από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης από το οποίο να προκύπτει η απαλλαγή από κατεδάφιση βάσει της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.720/1977. 

- Έγγραφο από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης από το οποίο να προκύπτει η εξαίρεση από κατεδάφιση βάσει της παρ. 5 του άρθρου 16 του ν.1337/1983. 

- Έγγραφο από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης από το οποίο να προκύπτει ότι έχει ανασταλεί η κατεδάφιση βάσει των άρθρων 15, 16, 20 και 21 του ν.1337/1983 (έχει περαιωθεί η α΄ και β΄ φάση, έχει αποπληρωθεί το σύνολο του προστίμου και δεν έχει απορριφθεί με απόφαση του αρμοδίου κατά περίπτωση οργάνου η αίτηση για την εξαίρεση από την κατεδάφιση). 

- Απόφαση εξαίρεσης από κατεδάφιση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 9 του ν.1512/1985. 

- Βεβαίωση από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης για την περαίωση της διαδικασίας διατήρησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3775/2009 ή του Ν. 3843/2010. 

- Βεβαίωση Περαίωσης της υπαγωγής στο ν.4178/2013 (η βεβαίωση εκδίδεται και για τις δηλώσεις που έχουν υπαχθεί στο ν.4014/2011 και έχουν μεταφερθεί στο ν.4178/2013, πριν τη λήξη του). 

- Βεβαίωση Περαίωσης της υπαγωγής στο ν.4495/2017 (η βεβαίωση εκδίδεται και για τις δηλώσεις που έχουν υπαχθεί στο ν.4014/2011 και ν.4178/2013 και έχουν μεταφερθεί στο ν.4495/2017 σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις), ή δήλωση υπαγωγής του αυθαιρέτου στο ν.4495/2017. Απόφαση χαρακτηρισμού ακινήτου ως διατηρητέου ή νεότερου μνημείου, είτε στο σύνολο, είτε τμήμα αυτού. 

- Στην περίπτωση κτιρίου ή τμήματος αυτού που βάσει ειδικών διατάξεων έχει ανεγερθεί χωρίς την υποχρέωση έκδοσης οικοδομικής άδειας από την πολεοδομία 6 (π.χ. κτήριο που κατασκευάστηκε από την Πρόνοια) προσκομίζεται σχετικό έγγραφο από την αρμόδια υπηρεσία (π.χ. Τμήμα Πρόνοιας της Γενικής Διεύθυνσης Περιφέρειας στο οποίο τηρούνται σήμερα τα στοιχεία). 

- Στην περίπτωση ακινήτου που έχει κατασκευαστεί με αρωγή προσκομίζεται βεβαίωση Υποθηκοφυλακείου ότι πρόκειται για αρωγή του Ελληνικού Δημοσίου ή οικοδομική άδεια για προσθήκη σε ήδη υπάρχον κτίριο από αρωγή.