Υπομνήματα - Παραρτήματα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 

Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/1986 για ενισχύσεις βάσει καθεστώτος De Minimis

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII 

Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/1986  Μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης φορολογίας 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII 

Υπεύθυνη Δήλωση ν.1599/1986 Χρήσης Ακινήτου